Články, tlačové správy, vyjadrenia pre tlač

VIA IURIS: Borecova novela sťaží vymáhanie škody od štátu

Bratislava, 19. 7. 2012 (SITA) - Občianske združenie VIA IURIS kritizuje novelu zákona o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci, ktorú pripravilo ministerstvo spravodlivosti na čele s Tomášom Borecom. Podľa združenia nová legislatíva oslabuje vyvodzovanie zodpovednosti za škodu voči verejným činiteľom, aj keď sa táto zodpovednosť už teraz vyvodzuje minimálne.

IVO: Kvalita demokracie na Slovensku sa po výmene vlád nezmenila

Bratislava, 12. 7. 2012 (SITA) - Úroveň demokracie v druhom štvrťroku 2012 zostala aj po zmene vlády Ivety Radičovej za vládu Roberta Fica na rovnakej úrovni ako v prvom štvrťroku tohto roka. Konštatuje to Inštitút pre verejné otázky (IVO) v pravidelnom hodnotení kvality demokracie IVO Barometer. Obidva kvartály ohodnotili celkovou známkou 2,8.

MONITOR: Smeruje verejná mienka na Slovensku k podpore ideí krajnej pravice?

Nový výskum o pravicovom extrémizme

Bratislava, 4. 7. 2012 (OSF) - Nadácia otvorenej spoločnosti ‐ Open Society Foundation (NOS‐OSF) a Centrum pre výskum etnicity a kultúry (CVEK) vydávajú výskumnú správu Verejná mienka v oblasti pravicového extrémizmu. Odpovedá na otázky, aký je potenciál šírenia pravicového extrémizmu na Slovensku a aká je podpora pravicového extrémizmu slovenskou verejnosťou.

MONITOR: Vládni splnomocnenci pre rómske komunity a pre rozvoj občianskej spoločnosti prechádzajú pod ministerstvo vnútra

Bratislava, 28. 06. 2012 (MV SR) - Pôsobnosť splnomocnenca vlády pre rómske komunity a tiež splnomocnenca vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti od 1. septembra 2012 prechádza na ministerstvo vnútra - rozhodol o tom kabinet na svojom rokovaní dňa 27. júna 2012. Obidvoch splnomocnencov bude vymenúvať a odvolávať vláda. Na zabezpečenie ich činnosti ministerstvo splnomocnencom zriadi úrady, ktoré každý rok predložia správu o svojej činnosti. Splnomocnenci majú postavenie poradných orgánov vlády.

MONITOR: Diskrimináciu žien štát priznáva, no veľmi nerieši

Bratislava, 26. 6. 2012 (Pravda) - Napriek miernemu pokroku v zrovnoprávňovaní oboch pohlaví je situácia na Slovensku už roky rovnaká - ženy sú na tom v porovnaní s mužmi horšie takmer vo všetkých sférach verejného aj súkromného života. "Ženy sú diskriminácii vystavené v oveľa väčšej miere ako muži," konštatuje najnovšia Súhrnná správa o stave rodovej rovnosti na Slovensku za rok 2011. Dokument vypracovaný ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny včera rezortný šéf Ján Richter predložil sociálnym partnerom z tripartity.

© 2010 Občan, demokracia a zodpovednosť
Odovzdávanie obsahu